Oletko tallentanut muistilistoja, tageja tai valmiita hakuja vanhassa Helmet-haussa? Ota ne talteen ennen 14.5.2024. Lue lisää. Uudessa verkkokirjastossa voit tallentaa suosikkilistoja ja hakuja.

Haku

Omatoimikirjastot

Tietoa omatoimikirjastosta

Tietoa omatoimikirjastosta selkokielellä

Omatoimikirjastoiksi kutsutaan kirjastoja, joihin on asennettu asiakkaiden omatoimikäytön mahdollistava järjestelmä. Näitä kirjastoja voit käyttää myös silloin, kun henkilökuntaa ei ole paikalla.

Kaikilla Helmet-kirjastoilla on yhteiset omatoimikirjastojen käyttösäännöt 1.11.2023 alkaen. Omatoimikirjastoja voivat käyttää kirjaston asiakkaat, jotka ovat hyväksyneet omatoimikirjastojen käyttösäännöt ja rekisteröityneet omatoimikirjaston käyttäjiksi. Rekisteröitynyt Helmet-kirjaston asiakas pääsee omatoimikirjastoihin sisään omalla kirjastokortilla ja tunnusluvulla.

Omatoimisen käytön aikana kirjastossa ei ole henkilökuntaa, mutta tiloja valvotaan teknisesti muun muassa kameroin. Yleensä omatoimikirjastossa voi lainata, palauttaa, käyttää asiakastietokoneita, lukea lehtiä ja vaikkapa työskennellä tai kokoustaa. Langaton verkko on käytettävissä. Henkilökunnan palveluajat ja omatoimisen käytön ajat kerrotaan kunkin kirjaston omilla sivuilla.

Omatoimikirjastoja voivat käyttää

 • 15 vuotta täyttäneet henkilöt, joilla on voimassa oleva Helmet-kirjastokortti ja jotka ovat rekisteröityneet omatoimikirjaston käyttäjiksi
 • Alle 15-vuotiaat lapset, joilla on voimassa oleva kirjastokortti ja joiden itsenäiselle omatoimikirjaston käytölle huoltaja tai muu lakisääteinen edustaja on antanut suostumuksen
 • Alle 15-vuotiaat lapset rekisteröityneen aikuisen seurassa.

Omatoimikirjaston käyttösäännöt

1. Mikä on omatoimikirjasto

Omatoimikirjastolla tarkoitetaan kirjastoa, jonne pääsee myös silloin kun paikalla ei ole henkilökuntaa. Omatoimiajat on määritelty kirjastokohtaisesti.

2. Mitä omatoimiaikana voi tehdä

Omatoimiaikana voi lainata ja palauttaa aineistoa, noutaa omia varauksia, lukea lehtiä, opiskella, työskennellä sekä oleskella.

Käytössä ovat aineistot ja avoin langaton verkko sekä kirjastokohtaisesti määritelty osa tiloista. Tarjolla voi olla myös muita palveluja, kuten asiakastietokoneet.

3. Mitä omatoimiaikana ei voi tehdä

Omatoimiaikana kirjastossa ei voi käyttää palveluita, jotka edellyttävät henkilökuntaa.

Omatoimiaikana kirjastossa ei saa järjestää kokoontumislaissa (530/1999) tarkoitettuja yleisiä kokouksia tai yleisötilaisuuksia, ellei näistä ole erikseen sovittu kirjaston kanssa.

4. Omatoimikirjaston asiakkaaksi rekisteröityminen

Omatoimikirjaston asiakkaaksi pääseminen edellyttää voimassa olevaa Helmet-kirjastokorttia, johon on rekisteröity omatoimikirjaston käyttöoikeus.

15 vuotta täyttänyt asiakas voi rekisteröityä omatoimikirjaston käyttäjäksi. Huoltaja tai muu lakisääteinen edustaja voi myöntää alle 15-vuotiaalle luvan käyttää omatoimikirjastoa itsenäisesti antamalla tähän suostumuksen.

Omatoimikirjaston asiakkaaksi rekisteröityminen sekä alle 15-vuotiaan lapsen omatoimikirjaston käytön suostumuksen antaminen tehdään Helmet-kirjastossa henkilökohtaisesti. Annetun suostumuksen voi peruuttaa samalla tavoin.

5. Sisäänkirjautuminen

Omatoimiaikana kirjastoon pääsee sisään tunnistautumalla kirjastokortilla ja pin-koodilla. Jokaisen asiakkaan on kirjauduttava sisään henkilökohtaisesti. Asiakkaan tulee varmistaa, ettei kirjastoon tule samalla ovenavauksella sisään muita henkilöitä. Poikkeuksena ovat aikuisen kanssa kirjastoon tulevat, alle 15-vuotiaat lapset, jotka asioivat tällöin omatoimikirjastossa kyseisen aikuisen vastuulla.

6. Vastuut ja velvollisuudet

Jokainen asiakas on velvollinen edistämään siisteyttä, viihtyvyyttä ja turvallisuutta kirjastossa.

Yleisistä kirjastoista annetun lain (1492/2016) mukaan kirjaston käyttäjän on käyttäydyttävä kirjastossa asiallisesti ja käsiteltävä kirjaston aineistoa ja muuta omaisuutta huolellisesti. Kirjasto on yleinen paikka, jossa noudatetaan järjestyslakia (612/2003). Järjestyslain nojalla kirjastossa on kiellettyä muun muassa:

 • päihteiden käyttö
 • järjestyksen häiritseminen esim. meluamalla
 • toista henkilöä uhkaava käytös joko fyysisesti tai sanallisesti

Asiakas on velvollinen korvaamaan mahdolliset aiheuttamansa vahingot. Vahinkojen korvaamiseen sovelletaan Helmet-kirjastojen käyttösääntöjä, yleisistä kirjastoista annettua lakia (1492/2016) ja vahingonkorvauslakia (412/1974).

Asiakas on vastuussa kirjastokortilleen rekisteröityneestä aineistosta. Jos lainauksessa tai palautuksessa esiintyy ongelmia, asiakas on velvollinen selvittämään asiat henkilökunnan kanssa ilman aiheetonta viivytystä.

Kirjastotilasta on poistuttava välittömästi omatoimiajan päättyessä ja kirjaston sulkeutuessa. Tilaan jääminen aiheuttaa hälytyksen. Kirjasto laskuttaa asiakasta aiheutetusta hälytyksestä.

7. Käyttökielto

Kirjaston käyttösääntöjen tai järjestyslain rikkominen omatoimiaikana voi johtaa määräaikaiseen, enintään 30 päivän kestoiseen, käyttökieltoon. Käyttökielto voi koskea joko kaikkea kirjastonkäyttöä tai rajoittua pelkästään omatoimikäyttöön riippuen rikkomuksen laajuudesta tai luonteesta.

8. Tilojen valvonta ja turvallisuus

Tilojen valvonta hoidetaan tallentavalla kulun- ja kameravalvonnalla. Kulun- ja kameravalvonta muodostavat tietosuojalaissa (1050/2018) määritellyn henkilörekisterin. Rekisterit ovat kaupunkikohtaisia ja niihin liittyvät ajantasaiset rekisteröityjen informointiasiakirjat ovat nähtävillä kaupunkien verkkosivuilla.

9. Hätätilanteet

Hätätilanne- ja poistumisohjeet löytyvät kirjastotilasta. Asiakkaan tulee tutustua niihin.

Rekisteröityminen omatoimikirjaston käyttäjäksi

Jos olet täyttänyt 15 vuotta ja sinulla on Helmet-kirjastokortti, voit rekisteröityä omatoimikirjaston käyttäjäksi missä tahansa Helmet-kirjastossa. Rekisteröityminen tehdään kirjastossa asiakaspalveluaikana. Rekisteröitymällä saat käyttöoikeuden kaikkiin Helmet-alueen omatoimikirjastoihin.

 • Ota mukaan kirjastokortti ja kuvallinen henkilöllisyystodistus.
 • Henkilökunta pyytää sinua tutustumaan huolellisesti omatoimikirjastojen käyttösääntöihin ja hyväksymään ne allekirjoituksella.
 • Kun olet hyväksynyt käyttösäännöt, kirjaston työntekijä merkitsee kirjaston tietokantaan, että olet saanut käyttöoikeuden. Tämän jälkeen saat allekirjoitetun käyttösääntödokumentin mukaasi.
 • Tutustu käyttämäsi kirjaston hätätilanne- ja poistumisohjeisiin. Ne löytyvät kirjastosta.

Omatoimikirjaston käyttöoikeuden antaminen alle 15-vuotiaalle

Alle 15-vuotias lapsi ei voi itsenäisesti rekisteröityä omatoimikirjaston käyttäjäksi. Lapsen huoltaja (tai muu lakisääteinen edustaja) voi antaa suostumuksen alle 15-vuotiaan itsenäiselle omatoimikirjaston käytölle. Suostumuksen antaminen tehdään kirjastossa asiakaspalveluaikana.

 • Suosittelemme, että paikalle saapuvat sekä suostumuksen antaja eli huoltaja että käyttöoikeuden saaja eli alle 15-vuotias lapsi. Vähintään huoltajan pitää olla paikalla.
 • Ota mukaan lapsen kirjastokortti ja huoltajan kuvallinen henkilöllisyystodistus.
 • Henkilökunta pyytää molempia lukemaan läpi omatoimikirjastojen käyttösäännöt. Mikäli lapsi ei ole mukana suostumusta annettaessa, on huoltaja velvollinen käymään käyttösäännöt lapsen kanssa läpi myöhemmin. Lapsi hyväksyy käyttösäännöt allekirjoituksella, jos hän on paikalla. Huoltaja antaa lapselle luvan itsenäiseen omatoimikirjaston käyttöön omalla allekirjoituksellaan.
 • Kun huoltaja on antanut luvan, kirjaston työntekijä merkitsee kirjaston tietokantaan lapsen käyttöoikeuden. Tämän jälkeen saatte allekirjoitetun käyttösääntödokumentin mukaanne.
 • Tutustukaa käyttämänne kirjaston hätätilanne- ja poistumisohjeisiin. Ne löytyvät kirjastosta.

Huoltaja voi halutessaan peruuttaa suostumuksen asioimalla kirjastossa asiakaspalveluaikana.

Alle 15-vuotias lapsi, joka ei ole saanut suostumusta itsenäiselle omatoimikirjaston käytölle, voi vierailla omatoimikirjastossa aikuisen seurassa. Aikuinen on vastuussa omatoimikirjaston käyttösääntöjen noudattamisesta vierailun aikana.

Käyttöoikeuden menettäminen

Mikäli asiakas rikkoo kirjaston käyttösääntöjä tai järjestyslakia omatoimiaikana, voidaan hänelle asettaa käyttökielto. Käyttökielto on pituudeltaan korkeintaan 30 päivää. Käyttökielto voi koskea joko kaikkea kirjaston käyttöä tai vain omatoimikäyttöä.

Muu aukiolojen ulkopuolinen käyttö

Joissakin kirjastoissa ei ole varsinaista omatoimikirjaston teknistä järjestelmää, mutta aukioloaikojen ulkopuolinen käyttö on mahdollista. Silloin kirjaston käyttö perustuu erilliseen sopimukseen, joka on tehty esimerkiksi paikallisen yhdistyksen kanssa.

Muu kirjaston itsenäinen käyttö

Joissain kirjastoissa voi olla varsinaisena aukioloaikana rajoitettu asiakaspalvelu ja asiakkailta odotetaan itsenäistä kirjaston käyttöä. Käytännöt vaihtelevat kirjastoittain.