Oletko tallentanut muistilistoja, tageja tai valmiita hakuja vanhassa Helmet-haussa? Ota ne talteen ennen 14.5.2024. Lue lisää. Uudessa verkkokirjastossa voit tallentaa suosikkilistoja ja hakuja.

Haku

Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunginkirjastojen Helmet-verkkosivua. Sivuston osoite on https://helmet.finna.fi.

Helmet-kirjaston tavoite

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helmet-kirjaston tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG-ohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG 2.1 -tason AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei vielä täytä kaikkia lain asettamia saavutettavuusvaatimuksia.

Havaitut puutteet

Näppäimistökohdistus

Kaikkia interaktiivisia elementtejä ei voi aktivoida näppäimistöllä (WCAG 2.1: 2.1.1 Näppäimistö).

Kohdistusjärjestys

Sivustolla on painikkeita, jotka eivät siirrä kohdistusta loogiseen paikkaan selaamisen jatkamiseksi tai kohdistus ei etene odotetusti. (WCAG 2.1: 2.4.3 Kohdistusjärjestys, 3.2.3 Johdonmukainen navigointi).

Sivun kieli

Kieliattribuutissa on maakoodi ja kaikkea sisältöä ei ole käännetty vastaamaan valittua kieliversiota (WCAG 2.1: 3.1.1 Sivun kieli, 3.1.2 Osien kieli).

Kontrasti

Sivustolla on tekstejä ja graafisia objekteja, joiden kontrasti on alle määritetyn minimirajan (WCAG 2.1: 1.4.3 Kontrasti (minimi), 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti)

Elementtien toiminta

Sivustolla on syötekenttiä, alasvetovalikkoja, linkkejä ja painikkeita, joiden nimi tai rooli jää avustavan teknologian käyttäjälle epäselväksi. (WCAG 2.1: 4.1.2 Nimi, rooli, arvo).

Ilmoitukset sisällön muutoksesta

Osa sisällön muutoksista ei välity automaattisesti avustavan teknologian käyttäjille (WCAG 2.1: 4.1.3 Tilasta kertovat viestit).

Linkkien kohde

Sivustolla on linkkejä, joiden kohteen kuvaus on riittämätön avustavan teknologian käyttäjille (WCAG 2.1: 2.4.4 Linkin tarkoitus).

PDF-tiedostot

Sivustolla on PDF-tiedostoja, joiden rakenteen osia ei ole teknisesti koodimerkitty avustavan teknologian käyttäjille (kuten kuvat, otsikot, linkit) ja joiden sivuotsikoita, ensisijaista kieltä tai loogista kohdistusjärjestystä ei ole määritetty. Joissain tiedostoissa otsikoiden kontrasti on myös alle määritetyn minimirajan (WCAG 2.1: 1.3.1 informaatio ja suhteet, 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys, 1.4.3 Kontrasti (minimi), 2.4.2 Sivuotsikot, 3.1.2 Osien kieli).

Chat-ikkuna

Chat-ikkuna ei ole saavutettavissa avustavalla teknologialla. Tekstin ja taustan välinen kontrasti ei ole riittävä. Tekstiä katoaa näkyvistä, kun tekstin välistystä muutetaan. Kohdistusjärjestys ei säilytä toimivuutta. (WCAG 2.1: 1.3.1 Informaatio ja suhteet, 1.4.3 Kontrasti (minimi), 1.4.12 Tekstin välistys, 2.4.3 Kohdistusjärjestys.

Puutteiden korjaus

Helmet-verkkokirjaston kehitystyö on vielä kesken. Saavutettavuuspuutteita korjataan työn edetessä.

Tiedon saanti saavutettavassa muodossa

Mainituista puutteista johtuen saavuttamatta jäävää sisältöä voi pyytää tämän sivuston ylläpitäjältä.

Helmet-kirjasto
palaute@helmetkirjasto.fi

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 4.12.2023.

Saavutettavuuden arviointi

Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa.

Saavutettavuus on tarkistettu ulkopuolisen asiantuntijan suorittamana auditointina sekä itsearviona.

Saavutettavuus on tarkistettu käyttäen ohjelmallista saavutettavuustarkistusta sekä sivuston ja sisällön manuaalista tarkistusta.

Arviointityökalujen raportoimat epäkohdat on tarkastettu ja tarvittaessa korjattu.

Ulkopuolisen asiantuntija-auditoinnin on suorittanut Unicus Oy.

Saavutettavuusselosteen päivittäminen

Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa sekä määräajoin suoritettavalla tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä.

Palaute ja yhteystiedot

Sivuston saavutettavuudesta vastaa

Helmet-kirjasto
palaute@helmetkirjasto.fi

Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä

Mikäli käyttäjä kokee, etteivät saavutettavuuden vaatimukset kuitenkaan täyty, voi tästä tehdä ilmoituksen sähköpostilla palaute@helmetkirjasto.fi tai palautelomakkeella.

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa

Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla palaute@helmetkirjasto.fi tai palautelomakkeella. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Saavutettavuuden oikeussuoja, Täytäntöönpanomenettely

Mikäli henkilö kokee, ettei hänen ilmoitukseensa tai tiedusteluunsa ole vastattu tai vastaus ei ole tyydyttävä, voi asiasta tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinvaihde: 0295 016 000
Avoinna: ma-pe klo 8.00 – 16.15

Helmet-kirjasto ja saavutettavuus

Helmet-kirjasto edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen.

Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti.

Saavutettavuusselosteen hyväksyntä

Tämän selosteen on hyväksynyt 5.12.2023
Helmet-projektiryhmä
Helmet-kirjasto