Sökning

Meröppna bibliotek

Information om meröppna bibliotek

Meröppet på lättläst svenska

Med meröppna bibliotek syftar man på bibliotek där kunderna självmant kan sköta sina ärenden. Meröppna bibliotek kan användas även då personalen inte är på plats.

Alla Helmet-bibliotek har gemensamma användarvillkor för de meröppna biblioteken från och med 1.11.2023. Meröppna bibliotek kan användas av bibliotekets kunder som har accepterat villkoren och registrerat sig som användare av meröppna bibliotek. Registrerade Helmet-kunder får tillträde till de meröppna biblioteken med sitt bibliotekskort och PIN-kod.

Under meröppettiderna finns det ingen personal på biblioteket, men utrymmena övervakas tekniskt genom bland annat övervakningskameror. Vid de flesta meröppna biblioteken kan du låna och returnera material, använda kunddatorer, läsa tidningar och exempelvis sköta arbetsärenden eller hålla möten. Biblioteket har trådlöst nätverk. På bibliotekens hemsidor kan du se både meröppettiderna samt tiderna då personal finns på plats.

De meröppna biblioteken kan användas av:

 • Personer som är 15 år fyllda som har ett giltigt Helmet-bibliotekskort och som har registrerat sig som användare av de meröppna biblioteken.
 • Barn under 15 år som har ett giltigt bibliotekskort och vars vårdnadshavare gett tillstånd till att använda meröppna bibliotek
 • Barn under 15 år tillsammans med en registrerad vuxen.

Användarvillkor för de meröppna biblioteken

1. Vad är ett meröppet bibliotek

Med meröppet bibliotek avses ett bibliotek du kan besöka också då personalen inte är på plats. Meröppettiderna varierar mellan biblioteken.

2. Vad kan man göra under meröppettiderna

Då biblioteket är meröppet kan du låna och återlämna material, hämta dina egna reservationer, läsa tidningar, studera, jobba eller tillbringa tid på biblioteket.

Du kan använda bibliotekets material och trådlösa nätverk samt en del av utrymmena beroende på bibliotek. Det kan också finnas andra tjänster tillgängliga, som kunddatorerna.

3. Vad kan man inte göra under meröppettiderna

Under meröppettiden kan du inte använda tjänster som kräver personal.

Under meröppettiderna är det inte tillåtet att ordna allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar som avses i lagen om sammankomster (530/1999), om man inte har kommit överens om detta med biblioteket.

4. Att registrera sig som kund i det meröppna biblioteket

För att kunna använda det meröppna biblioteket bör du ha ett giltigt Helmet-bibliotekskort med registrerad rätt att använda det meröppna biblioteket.

Kunder som fyllt 15 år kan registrera sig som användare av det meröppna biblioteket. Vårdnadshavaren eller den förordnade intressebevakaren kan ge sitt samtycke till att kunder under 15 år använder det meröppna biblioteket på egen hand.

Du kan registrera din rätt att använda det meröppna biblioteket, eller ge ditt samtycke till att ett barn under 15 år använder det, genom att personligen besöka ett Helmet-bibliotek. Samtycket kan tas tillbaka på samma sätt.

5. Logga in

Under meröppettiden kommer du in med bibliotekskort och pin-kod. Varje användare ska logga in personligen. Försäkra dig om att ingen annan kommer in på samma gång som du utan att logga in sig. Undantaget är barn under 15 år som besöker biblioteket i en vuxens sällskap och på dennes ansvar.

6. Ansvar och skyldigheter

Varje användare är skyldig att se till att det är snyggt, trivsamt och tryggt i biblioteket.

Enligt lagen om allmänna bibliotek (1492/2016) ska den som använder ett bibliotek uppträda korrekt i biblioteket och hantera bibliotekets material och övrig egendom på ett varsamt sätt. Biblioteket är en allmän plats, där man tillämpar ordningslagen (612/2003). Enligt ordningslagen är bland annat följande förbjudet i biblioteket:

 • användning av berusningsmedel
 • att störa den allmänna ordningen t.ex. genom att föra oljud
 • att hota en annan person antingen fysiskt eller verbalt.

Användaren är skyldig att ersätta eventuella materiella skador hen har orsakat. På skadorna tillämpas användarreglerna för Helmet-biblioteken, lagen om allmänna bibliotek (1492/2016) och skadeståndslagen (412/1974).

Användaren är ansvarig för material som är registrerat på bibliotekskortet. Om det blir problem vid utlåning eller återlämning är användaren skyldig att reda ut saken med personalen utan dröjsmål.

Användaren bör lämna biblioteket genast när meröppettiden slutar och biblioteket stängs. Att bli kvar i lokalerna gör att larmet utlöses. Biblioteket fakturerar användaren som utlöst larmet.

7. Användningsförbud

Om du bryter mot användarreglerna eller ordningslagen under meröppettiden kan det leda till ett tillfälligt, högst 30 dagar långt användningsförbud. Förbudet kan gälla all användning av biblioteket eller enbart användning av det meröppna biblioteket, beroende på förseelsens omfattning och natur.

8. Övervakning av lokalerna och säkerhet

Övervakningen av lokalerna sker genom passerkontroll och kameraövervakning. Passerkontrollen och kameraövervakningen utgör ett personregister som avses i dataskyddslagen (1050/2018). Varje stad har ett eget register och de uppdaterade registerbeskrivningarna finns till påseende på städernas webbsidor.

9. Nödsituationer

Instruktioner för nödsituationer och evakueringsinformation finns i bibliotekets utrymmen. Användaren bör bekanta sig med dem.

Registrering som användare av de meröppna biblioteken

Om du har fyllt 15 år och du har ett Helmet-bibliotekskort så kan du registrera dig som användare av meröppna bibliotek i vilket Helmet-bibliotek som helst. Registreringen görs i biblioteket då personalen är på plats. Genom att du registrerar dig får du rätten att använda alla meröppna bibliotek i Helmet-området.

 • Ta med dig ditt bibliotekskort och ett identitetsbevis med foto.
 • Personalen ber dig att noggrant bekanta dig med villkoren för de meröppna biblioteken och att godkänna dem med din underskrift.
 • När du har accepterat användarvillkoren markerar personalen i bibliotekets databas att du har fått rättigheter till att använda de meröppna biblioteken. Därefter får du det signerade dokumentet.
 • Bekanta dig med bibliotekens instruktioner vid nödsituationer. De finns på biblioteket.

Registrering av barn under 15 år som användare av meröppna bibliotek

Barn under 15 år kan inte självständigt registrera sig som användare av meröppna bibliotek. Barnets vårdnadshavare (eller annan lagenlig företrädare) kan ge barnet lov att använda meröppna bibliotek självständigt. Detta registreras i biblioteket då personalen är på plats.

 • Vi rekommenderar att både barnet som skall få ett godkännande och vårdnadshavaren kommer till biblioteket. Åtminstone vårdnadshavaren måste närvara.
 • Ta med barnets bibliotekskort och vårdnadshavarens identitetsbevis med foto.
 • Personalen ber både barnet och vårdnadshavaren att läsa igenom användarvillkoren för meröppna bibliotek. Ifall barnet inte är med när godkännandet ges blir vårdnadshavaren skyldig att senare gå igenom villkoren med barnet. Barnet godkänner villkoren med sin underskrift om hen är på plats. Vårdnadshavaren ger med sin underskrift sitt godkännande till att barnet använder meröppna bibliotek.
 • När vårdnadshavaren har gett sitt godkännande registrerar personalen barnets godkända användning av meröppna bibliotek i bibliotekets databas. Därefter får ni det signerade dokumentet.
 • Bekanta er med bibliotekens instruktioner vid nödsituationer. De finns på biblioteket.

Vårdnadshavaren kan vid behov annullera sitt godkännande genom att besöka biblioteket när personalen är på plats.

Ett barn under 15 år som inte fått vårdnadshavarens godkännande till att använda meröppna bibliotek kan besöka meröppna bibliotek tillsammans med en vuxen. Den vuxna ansvarar för att reglerna för meröppna bibliotek följs under besöket.

Förlorande av användarrättighet

Ifall kunden bryter mot bibliotekets användarvillkor eller ordningslag under meröppettiden kan hen sättas i användarförbud. Förbudet är högst 30 dagar. Förbudet kan gälla endera för hela biblioteket eller bara för meröppna bibliotek.

Meröppna biblioteken i Helmet-området

Grankulla

Esbo

Helsinki

Helsingfors har meröppettider i biblioteken i Hertonäs, Degerö, Drumsö, Svedängen, Sveaborg och Vik. Personer under 15 år kan använda sig av de meröppna bibliotekens tjänster i Helsingfors tillsammans med sin vårdnadshavare (gäller t.o.m. 31.10.2023).

Vanda

Övrig biblioteksanvändning utöver öppettiderna

Vissa bibliotek saknar det tekniska system som möjliggör meröppettider, men det är ändå möjligt att besöka biblioteken utanför de ordinarie öppettiderna. Då är det fråga om ett skilt kontrakt som biblioteket ingått med t.ex. en lokal organisation.

Övrig självbetjäning på biblioteket

Vissa bibliotek kan under de ordinarie öppettiderna ha begränsad kundbetjäning och då förutsätts det att kunderna självständigt sköter sina ärenden. Detta skiljer sig mellan de olika biblioteken.